A list of 308 people that were murdered by Meles Zenawi Army

In one of my previous posts I have published the names of some 27 people who were brutally murdered by the TPLF dictatorial regime. The TPLF has been killing innocent people and those that oppsed since it first set its foot in the lands of Wolqait-Tegede in the 1970. Since then hundreds up on hundreds of people have bean massacared. This ruthles regime has murdered young and old, men and women with out mercy. God know how many more have just banished and no one knows their whereabout until now. Thousands more are still languishing in secret underground prisons just for being Wolqaites and for opposing its dictatorial, ruthless regime.

A recent article headlined, "Can Meles Fight Corruption?" indicates that there are more than 40,000 people incarcerated in the Tigray region alone. It also states that the TPLF has built a prison that can hold upto 50,000 inmates in Shire, Western Tigary. Clearly, the reason for building such a prison in Shire is no other than to be close to Wolqait and to continue repressing the people.

Here is a list of 308 people that were murdered by TPLF that I manage to collect from various reliable sources. It is very sad these are only few of the hundreds if not thousands that were killed by TPLF.


First NameMiddle Name

First NameMiddle Name
1Abate Eshetey
45AsamerewAsrese
2AbawTejineh
46AsamerewWoldie
3AbebeYirga
47AsefawMengiste
4AbejeKifle
48AseresTakele
5AberaHaile
49AsfawWorku
6AberaAlemayehu
50AsgedomTiruneh
7AberaG/Meskel
51AshenafiWondu
8AberaAsires
52AsimelashYigzaw
9AberaHagos
53AtalayAbera
10AbrehaAdane
54AtalayZenebe
11AbrehaArgu
55AtalayAmare
12AbrehaNega
56AtinafeyAlemayehu
13AbrehaBelay
57AwekeZewdu
14AchamyelehShitaye
58AyahunegnWondoshal
15AchenafiTsige
59AyalewSemu
16AdaneDerese
60AyanaGebre
17AdanewRiste
61

18AddisAbetelew
62AyenewReste
19AddisuAbebe
63AyenewBeyene
20AdebeAlem
64AzanawChere
21AderajewGebre
65AzanawYideg
22AdiseyLijalem
66AzanawTsige
23AlachewLijalem
67AzenehLijalem
24AlachewG/Medhin
68BahitaFantay
25AlebachewDefersha
69BahitaMekuria
26AlebelYirga
70BahitaWondimagegn
27AlehegnMesfin
71BahitaReda
28AlemawTareke
72BahitaErtib
29AlemeyKassa
73BahitaMengistu
30AlemuGetachew
74BayewBahita
31AlemuFentay
75BayewBiyaregilign
32AlemuLegesse
76BayewLijalem
33AleneKindishih
77BeEduWondimagegn
34AmareFante
78BelayMulu
35AmbayehuAbetelew
79BelayTadesse
36AndomKassa
80BelayMekonen
37AngerebTesema
81BeleteAlem-Mebirat
38ArefaynieMekonen
82BeletewTesfay
39ArefeBelete
83BelteWondimagegn
40ArefeGidey
84BeraYemane
41AregaWoldie
85BeraW/Selassie
42AregawAyenew
86BerheHagos
43AsamerewGidey
87BerihunYirga
44AsamerewMelese


First NameMiddle Name

First NameMiddle Name
88BerihunYigzaw
131G/SelasseiReda
89BerihunDesta
132GebreHagos
90BeyeneFirey
133GebrehiwotHayile
91BeyeneAyelign
134GeremewDagnew
92BiadgilignZewde
135GerimaTekhley
93BilataAbiraha
136GetachewTegegne
94BirhaneMamo
137GetachewBizuneh
95BirhanuDagnachew
138GetachewAbreha
96BirhanuShitaye
139GetewTamre
97ChakileGebeyehu
140GetuTelelew
98ChalachewTadesse
141GideyMamu
99ChalachewAbere
142GideyKassa
100ChalachewTadele
143GifachewDagnew
101ChaluYezezew
144GinbyGetahun
102CheneYirga
145WoldieYenehun
103DagnewSisay
146GirmaYideg
104DebililZenebe
147GirmayTikus
105DeblilT/Haimanot
148GirmayTike
106DegefaGoitom
149GoitomMihret
107DesalegnWarkaw
150GoitomHadgu
108DestaSeretse
151GorfuGebru
109DirarGessessew
152GoshuAssefa
110EndalkachewTejo
153GoshuTirfineh
111EndeshawTafere
154GubenFiahatsen
112EngteyAyelegn
155GuoyMebirahtu
113ErtbeyGebru
156GuoyAdane
114EsheteAyalneh
157HabtuYirga
115EshetuMesfin
158HafteZenebe
116FantayAyelegn
159HagosGebrey
117FantuSisay
160HagosMengistu
118FelekeGirmay
161HagosYisfa
119FeredeZeray
162HailuLeyuneh
120FeredeFiluy
163HayelomYirga
121FeteneZenebe
164KahisuNigus
122FeteneGebrey
165KahsuGetaw
123FireyTwolde
166KasahunSisay
124FtalewTafere
167KassaMebirat
125G/HiwotBahita
168KassahunSissay
126G/HiwotGezahegn
169KassuNigussie
127G/MariamArefayine
170SisayAbera
128G/MedhinZerfu
171KeseteYirga
129G/MedhinYehuala
172KinfeKebede
130G/MeskelTirfineh
173KinfeNahu
First NameMiddle Name

First NameMiddle Name
174KinfeKebede
217MulunehDemoze
175LemaTadesse
218NegaTebeje
176LeulG/Meskel
219NegaAseres
177LijalemTaye
220NegaGetahun
178LijalemBelay
221NegaMitiku
179LilayHadgu
222NegaHagos
180LuleMesfin
223NegaBebel
181MalefiaGuoy
224NigshetHadgu
182MalleZenebe
225NigussieKelemework
183MamayRedate
226NigusuAbreha
184MamayAbirha
227Pastor BeleteTesfay
185MamayBelay
228QuwiTezera
186MamayAyelegn
229RedaiLema
187MamayMulu
230RiskeyHaile
188MamayFerede
231RiskeyMintesinot
189MamayAleyu
232RiskeyYilma
190MamayBelayneh
233RiskeyMelese
191MamoDesta
234RoskeyManjos
192MamoZewdie
235SerebeReda
193MamuWarkaw
236SetegnEndalemaw
194MamuChere
237SetegnShitaye
195MamuTadesse
238ShenqoBelete
196MamunehYideg
239ShiferawWubeneh
197MebirahtuYigzaw
240ShiferawNigussie
198MebirahtuG/Ezgher
241ShiferawTesfay
199MehariAdugna
242ShihunKidane
200MekonenLewte
243ShimuyeMamu
201MekonenAbere
244ShimuyeAlemey
202MekuanintWarkaw
245ShimuyeDemisew
203MekuriaG/Mariam
246SimachewMamu
204MengeshaMulugeta
247SimachewAlemu
205MeredG/Mikael
248SissayTesfahunegn
206MesafinteDagnew
249TadeleAbate
207MirachTesema
250TadesseKeshi
208MolaTelele
251TafereLilay
209Mrs. LiEltiWondimagegn
252TagelTedla
210MukoteyTadesse
253TalleGebre
211MulalemWarkaw
254TasewAsefa
212MulawZofe
255TebejeMelese
213MuluAtalay
256TebejeBekele
214MuluAmare
257TegegneNega
215MuluBerhe
258TegegneDemis
216MuluG/Kidan
259TekalignAbebeFirst NameMiddle Name260TekalignMengistu261TelaHaile262TesfaTsegay263TesfayHailu264TesfayAberiha265TesfayMekonen266TesfayAsfeha267TeshagerG/Medhin268TeshomeFerede269TeshomeTelele270TessemaAbkhelew271TessemaFireye272TigabuMekuanint273TilahunTewolde274TirunehTadesse275TirunehMebratu276TogaTegegne277TsegayAbebe278TsegayYenehun279TseguZenebe280TsyiteyAbirha281WagnewMenberu282WegahtayBicha283WeretaGebru284WoldieYeEbiyo285WoldieYenehun*286WondimFisseha287WondimTelele288WondimTega289WondimhunegnTareke290WorkeyG/Medhin291WorknehAtalay292YehualashetZeleke293YeshalemBerihun294YeshialemTsige295YeshinehYideg296YezezewG/Meskel297YibeyinG/Ezgiher298YidegAyenew299YidegAyalew300YilaqTezera301YirgaDemisew302YisfaFantay303ZelekeGirmay304ZerayMersha305ZeruBelay306ZeruMersha307ZewdieSisay308ZewduShibeshi
source: www.ethio-wolqait.blogspot.com

posted by Ethiounited Moderator at12:32 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home